In een ASTD artikel beschrijft Clinical Nurse Educator Karla Stearns de laatste trends in leren en professionele ontwikkeling van Verpleegkundigen in de VS. De trends zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de ‘National Nursing Staff Development Organization‘ Conference en beschrijven eigenlijk meer de prioriteiten voor professionele ontwikkeling van verpleegkundigen.

Ondersteunen van patiëntveiligheid, integriteit en vertrouwen werd door 94% van de deelnemers als zeer belangrijke prioriteit gezien. Veiligheid en compliance wordt hiermee dus nog steeds als verreweg het meest belangrijke aspect van de professionele ontwikkeling gezien. De stelling heeft echter ook iets van cliëntbejegening in zich.

Faciliteren van lifelong learning werd door 84% van de deelnemers als zeer belangrijke prioriteit aangemerkt. Dit is op zich niet verwonderlijk, gezien het feit dat de deelnemers aan de conferentie hier allemaal actief bij betrokken zijn.

Interessanter was de 79% van de deelnemers die prioriteit gaven aan manieren om de effectiviteit van verpleegkundig onderwijs te verbeteren. Hiervoor werden drie aparte trends benoemd:

  • Blended learning om snel, flexibel en modulair leren te ondersteunen.
  • Programma’s om nieuwe instroom van verpleegkundigen te verbeteren, zoals leer-werktrajecten en stages.
  • Meetbaar maken van de effectiviteit van de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen.

Ook nog eens 70% gaf aan het omgaan met onzekerheid en ondernemerschap als belangrijk te zien. Het speelveld van de zorg verandert sterk en medewerkers moeten daarop voorbereid worden. Verantwoordelijkheden verschuiven en het cliëntsysteem wordt zelf ook meer verantwoordelijk voor delen van de zorg. Dit vraagt om andere competenties bij verpleegkundigen. Tot slot moeten volgens de deelnemers ook ontwikkelingen als de veranderende werk-prive balans en de groeiende diversiteit op de werkplek een rol spelen in de bij- en nascholing van verpleegkundigen.

Over de hele lijn is uit het onderzoek duidelijk geworden dat het belang van bij- en nascholing in de zorg enorm is vanuit verschillende perspectieven. Dominant daarbij zijn de aandacht voor training in kwaliteit, veiligheid en cliëntbejegening. Verder is er veel aandacht voor het verbeteren van in- en doorstroom van verpleegkundigen en het voorkomen van uitstroom. De toenemende druk op de zorg vraagt om grote aantallen bekwame professionals. In de vorm van het aanbod speelt technologie en blended learning een steeds belangrijker rol. Daarbij moet ook de effectiviteit van leren & ontwikkelen steeds meer aangetoond worden. In die zin verschilt het leren & professionele ontwikkeling van verpleegkundigen niet van andere vakgebieden. En, verschilt de VS ook niet zo veel van Nederland.

Print Friendly, PDF & Email